• Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư về nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

   Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt...


 • Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

  “Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, nhận diện và phòng, chống thủ đoạn “thao túng tâm lý” có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay...

   

 • Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá đất nước

  Trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm hiện thực hóa âm mưu chống, phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, một trong những thủ đoạn thâm hiểm được các thế lực thù địch, phản động sử dụng triệt để trong những năm qua là lợi dụng nguyên tắc “quyền dân tộc tự quyết” để lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số ly khai, đòi quyền tự trị, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc gây bất ổn chính trị - xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta...


 • Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

  Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa...

   

 • Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thủ đoạn “bất tuân dân sự”

  Trong giai đoạn hiện nay, một thủ đoạn mới mang tên “bất tuân dân sự” được các thế lực thù địch sử dụng nhằm tăng cường“diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhận diện thủ đoạn “bất tuân dân sự” ở Việt Nam hiện nay để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ sự ổn định chính trị - xã hội là hết sức cần thiết...


 • Chủ tịch nước: Đại đoàn kết dân tộc là cội nguồn sức mạnh của mọi thành công

  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói khi về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với bà con ở thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên...


 • Trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống các quan điển sai trái, phản động

  Ngày nay chúng ta không thể phủ nhận các lợi ích to lớn mà internet và mạng xã hội (MXH) mang lại, nhưng những tác động tiêu cực của nó cũng không hề nhỏ đối với đời sống xã hội... 

 • Nhận diện âm mưu kích động “bất tuân dân sự” trên không gian mạng

  Những năm gần đây, để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên "bất tuân dân sự". "Bất tuân dân sự" thể hiện tư tưởng cực đoan, vô chính phủ, đang được lợi dụng gắn với cái gọi là xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam...

   

 • Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

  Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...


 • Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

  Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Trong suốt 93 năm qua, Đảng ta đã rất chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài...

   

 • Tỉnh táo với luận điệu “thúc đẩy tự do học thuật” nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

  Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong thời kỳ mới của Đảng ta. Tuy nhiên, những năm gần đây, lợi dụng việc đổi mới trong giáo dục của ta, các thế lực thù địch, phản động tung ra luận điệu “thúc đẩy tự do học thuật” nhằm tách giáo dục ra khỏi chính trị, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng...


 • Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay

  Đảng ta là “Đảng khoa học và cách mạng”, “Đảng cầm quyền”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng là đạo đức, là văn minh”, người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng; đạo đức cách mạng là “gốc” của người cách mạng, của người cán bộ, đảng viên. Người cũng chỉ rõ, đạo đức cách mạng là thay đi cái cũ, chế độ cũ xấu xa, xây nên cái mới, chế độ mới tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, vì thế cán bộ, đảng viên càng cần phải có đạo đức cách mạng...

   

 • Ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Cách đây 10 năm, Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xác định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải đi đôi với việc kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa xấu độc, ngoại lai và thông tin độc hại”...


 • Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo can thiệp vào an ninh, chính trị trên địa bàn Tây Nguyên

  Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo cùng chung sống. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp bách hiện nay...

   

 • Bài trừ chủ nghĩa cá nhân trong quân đội

  Chủ nghĩa cá nhân chính là nguồn gốc sản sinh ra nhiều thói hư, tật xấu. Nếu không chịu tu dưỡng, rèn luyện, để chủ nghĩa cá nhân lớn mạnh, lấn át, sẽ dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên và trong nội bộ tổ chức Đảng...

   

 • Nắm vững cơ sở lịch sử và pháp lý, kiên quyết bảo vệ tính chính danh của Đảng

  Sự lãnh đạo và quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Thực hiện quyền lãnh đạo đối với Nhà nước, xã hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân là mệnh lệnh của lịch sử, là phẩm chất, văn hóa của Đảng; đồng thời, cũng là trách nhiệm của Đảng. Dù các thế lực phản động, thù địch có cố tình xuyên tạc ra sao thì các nội dung trên là sự thực không thể phủ nhận...

   

 • Chủ động ngăn chặn kịp thời các hành vi tấn công mạng và hoạt động chống phá

  Sáng 29/9, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... 
   
   

 • Không được phép can thiệp, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đất nước và nhân dân Việt Nam

  Những năm qua, phần lớn tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và nước ngoài ở Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo phi lợi nhuận cùng các mục tiêu đúng đắn, hướng đến lợi ích cộng đồng. Dẫu vậy vẫn còn hiện tượng một số NGO thực hiện những hoạt động thiếu thiện chí, không phù hợp với lợi ích Việt Nam, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc... Những hành động đáng phê phán nêu trên cần bị lên án và ngăn chặn kịp thời...


 • Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

  Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Việt Nam đã bốn lần bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước CERD. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục xây dựng Báo cáo quốc gia CERD 5, qua đó khẳng định những thành tựu trong công tác nhân quyền nói chung và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số nói riêng...


 • Ngăn chặn âm mưu tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trên không gian mạng hiện nay

   Hiện nay, không gian mạng đang trở thành môi trường hoạt động cực kỳ hữu hiệu được các thế lực thù địch lợi dụng hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng, chỉ ra những nguy cơ, thách thức của nó và đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn chặn âm mưu tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá góp phần củng cố trận địa tư tưởng trên không gian mạng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh mới...


 • Lại vẽ trò bôi nhọ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

  Trong bối cảnh Việt Nam - Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, các thế lực chống phá lại tiếp tục tung ra những luận điệu sai trái, cố tình tạo ra những cái nhìn méo mó về quan hệ hai nước...

   

 • Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử... 


 • Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

  Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”...


 • Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chi Minh đã để lại tài sản vô giá cho toàn Đảng, toàn dân ta đó là Bản Di chúc thiêng liêng, căn dặn bao điều hệ trọng mà cả dân tộc ta đã thực hiện...


 • Vạch trần, đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả, ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám

  Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại “bổn cũ soạn lại”, tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thành quả, ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại này...

 • Những luận điệu xuyên tạc chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

  Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội đã có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2023. Lợi dụng vấn đề này và thời điểm cấp ủy, chính quyền địa phương có những bước nghiên cứu, rà soát chuẩn bị thực hiện, nhiều đối tượng, phần tử cơ hội đã tung ra các quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá...

 • Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

  Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. Đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị là một nhiệm vụ cấp bách, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...


 • Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước...


 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

  Tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc chiến thông tin, nhất là chiến tranh thông tin trên không gian mạng. Các cuộc chiến tranh này đã và đang có những tác động chưa thể lường hết đối với chế độ chính trị, thể chế nhà nước cũng như hệ giá trị của các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Mặc dù Liên hợp quốc và các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đã và đang nỗ lực để giải quyết, nhưng đến nay vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức...

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam... 

 • Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

  Giúp dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất, mục đích của công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, là cách để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai lệch hoặc cố tình "bóp méo" đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như chính sách quốc phòng của Việt Nam...


 • Thêm niềm tin vào cuộc chiến phòng, chống tham nhũng

  Phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” vừa kết thúc sau 18 ngày xét xử và nghị án.  Đây là vụ án  thu hút sự quan tâm đặc biệt  của nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Đại đa số nhân dân đều đồng tình với phán quyết của phiên tòa xét xử sơ thẩm, với hình phạt dành cho 54 bị cáo, trong đó có 4 án chung thân. Các đối tượng đưa và nhận hối lộ bị xét xử đúng người, đúng tội, thể hiện tinh thần nghiêm minh của luật pháp. Đồng thời, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ tư cách phẩm chất và đạo đức...

   

 • Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư

  Quan điểm chỉ đạo về đấu tranh với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong các bài viết như “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”, “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, “Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

 • Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”...


 • Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

  Chiều 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

 • Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

  Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam...

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 


 • Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước

  Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là một yếu tố mang tính quyết định góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...


 • Vạch trần những mưu đồ độc ác: nhận diện tội ác

  Một trong những tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tự khoác lên mình cái tên "Người Thượng vì công lý" (Montagnards)... 


 • Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

  Các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là phải tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh, làm sâu sắc thêm tinh thần, nhiệt huyết “xây” và “chống”...


 • Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động là lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, lôi kéo tín đồ và người dân gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ cho hành động can thiệp từ bên ngoài, hòng thực hiện âm mưu chống phá Việt Nam...


 • Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và đã tạo được những chuyển biến rất tích cực...


 • Đập tan âm mưu, thủ đoạn phủ nhận thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

  Các thế lực thù địch, cơ hội phản động thường xuyên thực hiện ân mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chúng xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, hạ thấp uy tín của Đảng với mục đích tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng... một trong những chiêu trò của chúng thường xuyên sử dụng đó là tung tin thất thiệt trên không gian mạng, thổi phồng, khoét sâu vào kẽ hở trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội ở một số ngành, lĩnh vực, chúng quy chụp một số hạn chế hòng phủ nhận thành quả cách mạng, thành quả phát triển kinh tế - xã hội...


 • Làm rõ bản chất dân chủ, nhân quyền

  Lên án Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”, kêu gọi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới đem lại nền dân chủ thực sự”…là  những luận điệu không mới của các thế lực thù địch, phản động, nhưng vẫn đánh lừa được một bộ phận những người nhẹ dạ, cả tin. Đây là sự phủ nhận sạch trơn những thành quả mà Nhân dân ta đã đạt được trong hơn 70 năm qua, thực tế là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam... 


 • Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

  Tham nhũng là ‘khuyết tật bẩm sinh’, ‘giặc nội xâm’, là ‘nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ’, trở ngại lớn đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; gây mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, Đảng ta luôn nhấn mạnh rằng công tác phòng, chống tham nhũng trong bất cứ thời đại nào cũng mang mục đích đảm bảo sự tồn vong của chế độ, giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với giai cấp cầm quyền...


 • Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

  Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, nhất là thời gian gần đây. Một số quốc gia xác định đây là nội dung quan trọng trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Tại Việt Nam, vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng tuy còn khá mới mẻ nhưng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, với mục tiêu đề ra là bảo đảm tốt nhất an ninh con người, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia...

 • Cảnh giác thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ chính sách ngoại giao của Việt Nam

  Chính sách ngoại giao của Việt Nam được khẳng định trong các văn kiện của Đảng cũng như các chủ trương, đường lối liên quan, trong đó có những khái niệm được mô tả dễ hiểu, phù hợp đặc trưng của văn hoá Việt Nam như “chính sách ngoại giao cây tre”, “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước”… 

 • Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng...


 • Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam... 

   

 • Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

  Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật lên không gian mạng, rồi tạo ra các bình luận nhằm lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia, thành lập các hội, nhóm tự phát để bàn tán, chỉ trích, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín người khác...


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên  
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 176
 • Trong tuần: 989
 • Tất cả: 142,421
Đăng nhập